Dorpsontwikkelingsplan

Alverna maakt een dorpsontwikkelingsplan

In mei 2015 is de werkgroep Dorpsontwikkelingsplan (DOP) Alverna van start gegaan. In het plan worden de wensen van Alverna voor de komende tien jaar samengebracht. De werkgroep bestaat momenteel uit 20 enthousiaste inwoners, van jong en oud, uit de kern en uit het buitengebied, met John Peters als voorzitter. Twee procesbegeleiders van de Vereniging Kleine Kernen (VKK) ondersteunen de werkgroep en een vertegenwoordiger van de gemeente Wijchen is bij de besprekingen aanwezig. Voor de zomer van 2016 is het plan klaar. Het initiatief komt vanuit de gemeente. Alle kernen in Wijchen schrijven een eigen dorpsplan, waarbij de bewoners zelf invloed hebben op de ontwikkelingen van hun kern.

Wat is een dorpsplan en waarom willen we dat?
Het belangrijkste doel van het maken van het dorpslan is de kwaliteit en leefbaarheid van het dorp en de omgeving behouden, dan wel verbeteren. Kortom door het maken van een dorpsplan geven bewoners antwoord op de vraag: hoe zien wij de toekomst van ons dorp, en hou willen wij dat Alverna er uitziet in 2026? Alle ideeën zijn welkom.
Een dorpsplan…

 • is de toekomstagenda voor de komende 10 jaar
 • is opgesteld door de bewoners
 • kan over alle gaan wat het dorp aangaat (woningbouw, verkeer, onderwijs, zorg, voorzieningen, economie, landschap, natuur, veiligheid, bereikbaarheid etc.)

Hoe komt het dorpsplan tot stand?
In een aantal stappen komt het dorpsplan tot stand:

 1. Dorpsschouw 24 juni 2015
  Voor de dorpswerkgroep is de schouw een eerste begin om na te denken wat er leeft en speelt in Alverna. We kijken naar de bijzonderheden van het dorp. Op dit moment is al een eerste inventarisatie gemaakt van de ‘parels’, wensen en knelpunten van Alverna. De werkgroepleden maken tijdens de dorpsschouw een rondgang langs deze punten.
 2. Startbijeenkomst 30 september 2015
  Op deze avond worden alle bewoners uitgenodigd voor en feestelijke startbijeenkomst in de Oase, waar iedereen zijn wensen en ideeën aan kan geven. Ook de jeugd wordt betrokken bij de opstelling van het plan: op de Antoniusschool gaan we de kinderen vragen om mee te denken en de iets oudere jeugd wordt apart benaderd.
 3. Uitwerken startbijeenkomst
  Vervolgens gaat de werkgroep aan de slag met de thema’s die in de startbijeenkomst naar voren zijn gekomen om het dorpsplan samen te stellen. De thema’s worden uitgewerkt in een speerpuntennotitie. We maken een schets van de huidige en gewenste situatie en welke acties en maatregelen nodig zijn.
 4. Presentatie Dorpsplan Alverna
  Tijdens een feestelijke bijeenkomst wordt het dorpsplan gepresenteerd aan de bewoners en overhandigd aan het College van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad. De presentatie zal voor de zomer 2016 plaatsvinden.
 5. Instellen uitwerkgroepen
  Vervolgens worden de meest levensvatbare onderdelen uit het plan verder uitgewerkt en uitgevoerd. Dit kan snel, maar soms is een lange adem nodig.

Meer informatie?
Voor actuele informatie kijkt u op onze Facebook-groep of Twitter. Voor meer informatie, ideeën of opmerkingen kunt u mailen naar: dorpsplanalverna@gmail.com

De DOP-werkgroep

De volgende bewoners zitten in de werkgroep met enkele begeleiders vanuit VKK en een afgevaardigde vanuit de gemeente:

Vanessa Jacobs (VKK), Marianne Hoogsteder, Wil Schamp, Piet de Bruijn, Elly Jaspers, Marcel Willems, Edwin Sengers, Theo Schamp, John Peters, Marie-Cécile Heuvelmans (Gemeente Wijchen), Marco Eikholt, Maarten Duifhuizen, Krijno Horlings (VKK), Ton Schamp, Mariska Akkermans, Martijn Verbeeten, Ilse Janssen, Marleen Arends, Maaike Schamp en Hasse Stapelbroek